ENERGIBRANSJENS INNKJØP OG KONTRAKTSKONFERANSEN

PROGRAM 2024

Med forbehold om endringer

DAG 1 - 29. OKTOBER 2024

Registrering - kaffe og te

Møt bedrifter i stand området for nettverksbygning og mingling

Åpning av Energibransjens innkjøp og kontraktskonferanse 2024

Utfordringer og muligheter i fremtidens tilnærming til innkjøp, kontrakt og logistikk

Rikets tilstand - Rystad Energy

Rystad Energy gir en oversikt over rikets tilstand i norsk energibransje, med vekt på innkjøp, kontrakt og logistikk.

Utfordringer og endringsprosesser i innkjøp

Sentrale innkjøpere i store olje- og gasselskaper og hos hovedkontraktører forteller hvordan de møter leverandørene, hvilke krav som stilles, hvordan innkjøpsprosessene er i endring og hvordan de innretter seg i en ny hverdag. Gjennom praktiske eksempler får man vite mer om hvordan selskapene og deres leverandører i fellesskap har løst konkrete utfordringer.

Equinor

Hvordan Equinor planlegger fremtidige innkjøpsfunksjoner er viktig for hele leverandørindustrien. Innlegget forteller hvordan innkjøpsorganisasjonen samarbeider med leverandørene, hvilke krav som stilles og hvordan innkjøpsprosessene er i endring, med eksempler på forbedringsinitiativer, beste praksis og automatisering av viktige funksjoner. 

Aker BP

Aker BP har ambisjoner om å bli fremtidens olje- og gasselskap, og dette gjør seg gjeldende også i måten de styrer sine innkjøp på. Selskapet har satset på sterke allianser, der felles organisering og samhandling og deling av risiko er fremtredende elementer. Innlegget gir praktiske eksempler på hvordan innkjøpsfunksjonen prøver å fange opp uforutsette elementer som kan gjøre markedsrisikoen mer synlig.

Vår Energi

Vår Energi er inne i en sterk konsolideringsfase, der den fremtidige innkjøpsfunksjonen nå blir meislet ut. Langsiktige strategiske partnerskap, standardisering og industrialisering, og tettere samarbeid med utvalgte leverandører er viktige stikkord. Innlegget vil gi eksempler på beste praksis innen innkjøpsfunksjonen, som selskapet vil vektlegge stadig sterkere i tiden fremover.

Aker Solutions

Som en av hovedleverandørene er Aker Solutions sine forhold til innkjøp og kontrakt av stor betydning for skogen av underleverandører. Hvilke fremtidige veivalg står de overfor? I innlegget vil selskapets leder for strategiske verftsavtaler og innkjøp diskutere selskapets strategi.

Aibel

Aibel er den andre store hovedleverandøren, med betydelige aktiviteter innen både olje/gass, offshore vind og akvakultur. Innlederen redegjør for hvordan selskapet innkjøps- og kontraktsmessig forholder seg til de ulike sektorene, og hvilke utfordringer og løsninger de har funnet.

Lunsj

Erfaringer fra havvind-prosjekter

Om Shells internasjonale erfaringer med innkjøp, kontrakt og logistikkutfordringer for å regne hjem havvind-prosjekter. Innlederen ledet et konsortium ved auksjonen på Sørlige Nordsjø II bestående av Shell, Eviny og Lyse, og viser hvilke utfordringer leverandører bør være oppmerksomme på.

Hvordan kunstig intelligens kan benyttes innen arbeid med innkjøp og kontrakter.

Sikkerhetslovens betydning for leverandører, nasjonal sikkerhet som en fremvoksende risiko for leverandører og geopolitisk risiko og leverandørkjeder

Pause - Vi besøker utstillere og mingler

Utfordringer og endringsprosesser i kontrakt.

Måten oljeindustrien tenker kontrakter på er i endring. Den tidligere pisken, med straff som hovedelement, blir gradvis erstattet av gulrot, der leverandørens spesial kompetanse blir mer verdsatt. Oljeselskapenes kontrakts-spesialister forteller hvordan selskapets kontraktsformer gradvis blir tilpasset en ny virkelighet. 

Equinor

I kraft av sin størrelse og bredde har Equinor utfordringer som krever kontraktsmessige prioriteringer. Selskapet ønsker å tilrettelegge for stadig bedre kontakt med leverandørene, og arbeider for at dette skal gjenspeiles i kontraktformatene. Innlederen vil diskutere begrensninger og muligheter på veien til dette målet.

Vår Energi

På kort tid har Vår Energi seilt opp som en av de viktigste aktører på norsk sokkel. Selskapet er i en konsolideringsfase, og hevder at de ønsker langsiktige, strategiske partnerskap basert på standardisering og industrialisering. Innlederen vil redegjøre for hva dette betyr rent kontraktsmessig.

AkerBP

Aker BP gjennomfører nå en imponerende mengde av mer og mindre komplekse utbygginger på norsk sokkel. Hvordan har man sikret seg at man virkelig får det man har bestilt, og at kvaliteten er deretter? Innlegget gir praktiske eksempler på system og løsninger som prøver å fange opp uforutsette utfordringer for slik å gjøre markedsrisikoen mer synlig, som igjen bidrar til å sikre leveransen av selskapets store, strategiske anskaffelser.

Paneldebatt

Equinor, Vår Energi og Aker BP

Konferansemiddag med underholdning

DAG 2 - 30. oktober 2024

Registrering - kaffe og te

Møt bedrifter i stand området for nettverksbygning og mingling.

Utfordringer og endringsprosesser innen logistikk og supply chain management.

Før 2020 kunne de store oljeaktørene beregne omtrent på kronen hva elementene í en offshore-utbygging skulle koste. Denne stabiliteten er erstattet av et nytt risikobilde, der ledetiden på leveransene øker, det er knapphet på viktige materialer og man noen ganger har problemer med å få leverandørene til å levere tilbud. Hva betyr dette for en effektiv gjennomføring? I denne bolken vil logistikk-ansvarlige i de store selskapene gi eksempler på hvilke utfordringer supply chain står overfor, og hvordan man må forholde seg til en verden i stadig endring. 

Aibel

Med sin spredning over viktige næringer med ulik tilnærming, og internasjonal produksjon, har Aibel en rekke utfordringer tilknyttet logistikk og supply chain. Hvordan utfordringene løses sammen med leverandørene er hovedtema her.

Aker Solutions

Liksom Aibel får Aker Solutions materialleveranser fra store deler av en verden som preges av krig og internasjonal uro. Samtidig som oljeindustrien går for fullt, bygges det opp en enorm fornybar-industri, som krever sine ressurser. Hvilke logistiske utfordringer står selskapet overfor, og hvordan må det kanskje også improviseres for å komme i mål?

Norsea

Norsea Group opererer ni baser langs norskekysten, med en rekke store kunder innen olje- og gass, havbruk, offshore vind og øvrig maritim industri. Hvordan de legger opp sine logistikkløsninger i en effektiv forsyningskjede har stor betydning for disse næringene, både økonomisk og miljømessig. Innlederen tar for seg utviklingen innen gruppens supply chain.

Pause

Vår Energi

Vår Energi legger betydelig vekt på bærekraft, og hensynet til ESG skal telle når en kontrakt avgjøres. Tidlig involvering og deling av beste praksis er andre stikkord. Men med en mengde oppgaver som skal løses parallelt på kort tid, kan det oppstå situasjoner de supply chain må finne alternative løsninger for å holde tidsplanen.

Equinor

I kraft av sin størrelse og betydning for norsk sokkel, har Equinor sin tilnærming til supply chain en avgjørende betydning for hele leverandørindustrien. Hvilke tanker gjør man seg om lagerhold, tettere tilknytning til lokale og nasjonale leverandører og digitale løsninger som kan erstatte dagens tradisjonelle logistikkløsninger? Og vil internasjonal uro revurdere måten man tenker supply chain management?

Aker BP

Aker BP gjennomfører nå en imponerende mengde av mer og mindre komplekse utbygginger på norsk sokkel. Hvordan har man sikret seg at man virkelig får det man har bestilt, og at kvaliteten er deretter? Og hvordan innretter man seg på tiden etter 2027, da de store utbyggingene erstattes av vesentlig mindre feltutbygginger?

Paneldebatt

Equinor, Aker BP, Vår Energi