ENERGIBRANSJENS INNKJØP OG KONTRAKTSKONFERANSEN

PROGRAM 2023

Med forbehold om endringer

DAG 1 - 31. MAI 2023

Registrering - kaffe og te

Møt bedrifter i stand området for nettverksbygning og mingling

The Big Picture

Åpning av Energibransjens innkjøp og kontraktskonferanse 2023

Om skalkeskjul og lageroppbygging

Verdensbanken utstedte før jul en dyster prognose for tilstanden i verdensøkonomien, med nær halvering av vekstutsiktene på grunn av høy inflasjon, høyere renter, reduserte investeringer, etterdønninger etter Covid-nedstengningene og Ukraina-sanksjonene. I vestlige økonomier kan betydelige utfordringer til flaskehalser oppstå som følge av krig og konflikt. På samme tid har mange i markedene overbevist seg om at dagens turbulens er forbigående og proteksjonisme funnet et skalkeskjul i ‘grønne’ satsinger. Det blir neppe tilfellet. Den tyske Åpenhetsloven har på kort tid tatt mål av seg å bli industristandard i Europa, noe som vil gjøre handel med stater som ikke er vestlige demokratier mer farefylt. For norske bedrifter er den politiske risikoen blitt større, og det kan igjen bli nødvendig å bygge opp forhåndslagre av ekstradeler og innsatsfaktorer til produksjon. 

Innkjøpstrender på norsk sokkel - Rystad Energy

Rystad Energi gir en bred oversikt over innkjøpstrender på norsk sokkel, både i lys av energikrisen, og på tvers av energisektorer som olje og gass, CCUS, hydrogen, batteri og vind, og for ulike segmenter som rigg, fartøy, stål, etc. 

Pause - Vi besøker utstillere og mingler

Kontrakter - også et spørsmål om tillit -Equinor

Equinor er kjempen på norsk sokkel, og deres forhold til innkjøp og kontrakt har stor betydning for hele leverandørindustrien. Linda Kåda Høiland har vært produksjonssjef på Statfjord B, og er nå ansvarlig for driftsanskaffelser globalt i selskapet. I innlegget belyser hun viktigheten et sammensveiset lag med strategiske partnere, hvordan man bygger relasjoner, har åpenhet til nye løsninger og hvorfor kontrakter også er et spørsmål om dialog og tillit.

Optimalisering - mer enn anskaffelser, Vår Energi

Optimalisering av forsyningskjeden er mer enn bare anskaffelser. I dette innlegget adresserer Vår Energi hvordan man gjennom teknologi, innovasjon og digitalisering finner mer bærekraftige løsninger innenfor forsyningskjeden. Dette er dels som et tilsvar på endrede rammebetingelser og mindre forutsigbar forsyning i krisetid, men også basert på selskapets ambisjon om å være en ESG leader med fokus på verdiskapning for lokalsamfunn, partnere og eiere. Samtidig ivaretas miljøaspektet gjennom mindre utslipp og reduksjon i bruk av råmaterialer. Blant viktige bidragsytere og samarbeidspartnere er Fieldnode med sin teknologi og Moreldflux som leverandør (se dag 2).

Om kontraktsmodeller, risiko og inspirasjon - Aker BP

Yggdrasil (tidligere NOAKA) er det neste gigantprosjektet på norsk sokkel, med totale investeringer 115 milliarder kroner. Sentralt i prosjektet står leder for anskaffelser Johan Mohr, som i dette innlegget forteller hvordan Aker BP trekker sine alliansepartnere tettere inn og går dypere ned i verdikjeden, hvorfor de går bort fra fast pris og over til reimbursable, hvorfor de henter inspirasjon fra Nye Veier – og om nye kontraktsmodeller, der det ikke forventes at leverandørene skal ta all risiko.

Den nye normalen - Aker Solutions

Pandemi og krigen i Ukraina har medført at tradisjonelle referansepunkter får mindre verdi. Større fokus settes på market intelligence, kontroll over risikobildet, nye kompensasjonsmodeller ut i verdikjeden og langsiktige relasjoner med sentrale leverandører. Tilnærmingen til supply chain har vært for gammeldags, og compliance og sustainability krever en mer transparent samhandling. Europeiske leverandører er og blir fortsatt viktige, og med langsiktige kundeforhold gjør man seg mindre sårbar for et marked med store svingninger. Innlederen vil illustrere hvordan langsiktige kunde-leverandørforhold akselererer prosessene, tar ned risikoen og trolig blir den nye normalen.

Sikkerhet og bærekraftige innkjøp - Statnett

Statnett mener at tilgang til ny kraft og betydelige investeringer i nett er nøkkelen for å møte klimautfordringene. Målet er å sikre både omlegging til nullutslipp ved elektrifisering, og etablering av ny grønn industri, samtidig med at det foregår en kontinuerlig strøm av små og store utbygginger over hele landet.  
I dette innlegget gir Steinar Johnsen, anskaffelsesleder Bygg og Anlegg, eksempler på hvordan selskapet innretter seg mot digital sikkerhet og målsetter Det grønne taktskiftet, blant annet gjennom Åpenhetsloven, med oppfølging av leverandører frem mot mer bærekraftige innkjøp.

Pause - Vi besøker utstillere og mingler

Risikostyring i en verden i rask endring - Yara International

Yara er trolig best kjent som produsent for innsatsfaktorer innen landbrukssektoren, men er også en nøkkel produsent av en rekke kjemikalier for helsesektoren, næringsmiddelsektoren, VA-sektoren og transportsektoren. Yara har anlegg i 60 land og driver handel med kunder fra totalt 160 land, noe som bidrar til en sterk eksponering til endringer globalt. Skal dagens moderne samfunn operere best mulig over tid, er et effektivt samspill og gjensidig kunnskapsdeling mellom private virksomheter og mellom privat og offentlig sektor viktig. Innlederen gir et innblikk i hvordan Yara jobber med risikostyring i en verden i rask endring.

Om rettspraksis, pandemi og korrupsjon - Jotun

I snart hundre år har Jotun levert malingsprodukter, og målsetter seg til å spille en viktig rolle i å opprettholde en bærekraftig fremtid. I dette innlegget vil advokat Petter Bele Kval fortelle om utfordringer ved å være representert i over 100 land. Om forskjeller og likheter i rettspraksis i ulike områder Jotun opererer, om hvordan man holdt driften gående til en all-time-high gjennom pandemien, om russisk forsøk på korrupsjon, om byggingen av en fabrikk i Vietnam mens pandemien raste, eller om hvordan man løser HMS utfordringer med barbeinte arbeidere i land som Myanmar og Vietnam.

Innkjøp, kontrakter og supply chain - Det Norske Forsvaret

Et innblikk i divisjonen som har ansvar for alt av militært felles materiell, sanitet, ammunisjon, drivstoff, kjemikalier og personlig bekledning og utrustning, og inngår og forvalter alle typer avtaler og kontrakter for forsvarssektoren. Johansen har 25 års erfaring innen supply chain management fra en rekke større industriselskaper.

Hvordan redusere sårbarhetene - Sykehusinnkjøp

Under pandemien opplevde Sykehusinnkjøp stengte landegrenser, nedstengt produksjon av medisinsk utstyr, en ekstrem etterspørsel, svindelforsøk og kollaps i transportleddet til Europa og Norge. Her forteller Øystein Roll om hvordan de lyktes med å skaffe til veie det Norge trengte av kritisk medisinsk utstyr, og om hvordan de jobber nå i anskaffelser og forsyning for å redusere sårbarheten i fremtiden.

Aperitif - Vi inviterer til et glass i utstillingsområdet.

Konferansemiddag med underholdning av Christer Torjussen

DAG 2 - 1. juni 2023

Registrering - kaffe og te

Møt bedrifter i stand området for nettverksbygning og mingling.

Resirkulering og digitalt lager - Moreld Flux og Fieldnode

I dette innlegget undersøkes hvordan man kan forbedre samarbeidet mellom operatører, IP-eiere, produsenter og serviceenheter for levering på forespørsel av reservedeler. Om hvordan man kan redusere det fysiske varelageret og dermed redusere material avfall og utslipp. Og om hvordan man rydder i gammelt materiell i eksisterende lager, scanner deler og utstyr og legger det i digitalt lager, mens det resirkulerte materialet brukes til å produsere nye og energivennlige komponenter.

«Toolbox»- et rammeverk for supply chain risk management - Inventura

Inventura med eksempler og fremgangsmåter fra sin brede kundebase innen offentlig og privat sektor

Pause - Vi besøker utstillere og mingler

Best Value Procurement - klart for gjennombrudd i Norge? - Rådgivende Ingeniørers Forening

Det er gjort anskaffelser for over 30 mrd kr med Best Value Procurement innen bygg og anlegg i Norge. Men hvorfor har ikke Best Value Procurement (BVP) fått innpass i andre bransjer i Norge, når det er en internasjonalt anerkjent metode som gir besparelser, raskere anskaffelser, hindrer konflikter og skaper mer verdi for begge parter? Ari Soilammi er ekspert innen området, og gir en innføring i denne innkjøps- og prosjektstyringsmetoden. Innlegget vil også presentere hvorfor Direktoratet for forvaltning og økonomistyring anbefaler metoden når de bistår offentlige oppdragsgivere.
 

Hvordan sikre suksessfull kontraktsgjennomføring - Hovi Advisory

Hvordan sikre at nye krav implementeres i kontrakter og kontrakts administrasjon for å sikre en suksessfull kontrakts gjennomføring.

Avslutning og oppsummering av konferansen