ENERGIBRANSJENS INNKJØP OG KONTRAKTSKONFERANSEN

PROGRAM 2024

Med forbehold om endringer

DAG 1 - 29. OKTOBER 2024

Registrering - kaffe og te

Møt bedrifter i stand området for nettverksbygning og mingling

Åpning av Energibransjens innkjøp og kontraktskonferanse 2024

keynote TBA

Utfordringer og endringsprosesser i innkjøp

Sentrale innkjøpere i store olje- og gasselskaper forteller om hvordan de møter leverandørindustrien, hvilke krav som stilles og hvordan innkjøpsprosessene er i endring.

Equinor

Vår Energi

Aker Solutions

Aibel

Den nye normalen - Aker Solutions

Pandemi og krigen i Ukraina har medført at tradisjonelle referansepunkter får mindre verdi. Større fokus settes på market intelligence, kontroll over risikobildet, nye kompensasjonsmodeller ut i verdikjeden og langsiktige relasjoner med sentrale leverandører. Tilnærmingen til supply chain har vært for gammeldags, og compliance og sustainability krever en mer transparent samhandling. Europeiske leverandører er og blir fortsatt viktige, og med langsiktige kundeforhold gjør man seg mindre sårbar for et marked med store svingninger. Innlederen vil illustrere hvordan langsiktige kunde-leverandørforhold akselererer prosessene, tar ned risikoen og trolig blir den nye normalen.

Økt krav til standardisering - TechnipFMC

Hva gjør man når pandemien rammer leverandør kjeden, og alternative transport ruter til sjø- og flyfrakt stoppes av krig? TechnipFMC hadde sammen med sine leverandører, bygget opp et lager av råvarer, som hjalp til med å holde hjulene i gang. Og der alternative fraktruter som jerbanetransport fra Asia var etablert, måtte stoppes da krigen mellom Russland og Ukraine brøt ut.

I fremtiden vil kravene til miljø, ESG og karbonavtrykk øke, og en del asiatiske produsenter har faktisk lavere utslippsnivå enn europeiske konkurrenter. Man vil også se økte krav til standardisering, for å holde kostnader og ledetider nede. Galopperende priser på nikkel og andre viktige råvarer gjør det dessuten ekstra utfordrende å tilfredsstille krevende kunder, som aller helst ønsker kontrakter med lump sum.

Sikkerhet og bærekraftige innkjøp - Statnett

Statnett mener at tilgang til ny kraft og betydelige investeringer i nett er nøkkelen for å møte klimautfordringene. Målet er å sikre både omlegging til nullutslipp ved elektrifisering, og etablering av ny grønn industri, samtidig med at det foregår en kontinuerlig strøm av små og store utbygginger over hele landet.  
I dette innlegget gir Steinar Johnsen, anskaffelsesleder Bygg og Anlegg, eksempler på hvordan selskapet innretter seg mot digital sikkerhet og målsetter Det grønne taktskiftet, blant annet gjennom Åpenhetsloven, med oppfølging av leverandører frem mot mer bærekraftige innkjøp.

Orkla

Orkla er et av Norges ledende industriselskaper, med en omsetning på 58 milliarder kroner og over 20.000 ansatte. Selskapet står for innkjøp av råvarer og produksjon i en rekke land rundt omkring i verden, og selger og markedsfører rundt 300 lokale merkevarer med hovedvekt på Norden. Innlegget tar for seg hvordan Orkla balanserer mellom spotpriser og long term kontrakter, flytter produksjon ut fra politiske, sosiale og klimatiske forhold, håndterte bortfallet av solsikkeolje fra Ukraina og kuttet alle operasjoner i Russland.

Risikostyring i en verden i rask endring - Yara International

Yara er trolig best kjent som produsent for innsatsfaktorer innen landbrukssektoren, men er også en nøkkelprodusent av en rekke kjemikalier for helsesektoren, næringsmiddelsektoren, VA-sektoren og transportsektoren. Yara har anlegg i 60 land og driver handel med kunder fra totalt 160 land, noe som bidrar til en sterk eksponering til endringer globalt. Skal dagens moderne samfunn operere best mulig over tid, er et effektivt samspill og gjensidig kunnskapsdeling mellom private virksomheter og mellom privat og offentlig sektor viktig. Innlederen gir et innblikk i hvordan Yara jobber med risikostyring i en verden i rask endring.

Om rettspraksis, pandemi og korrupsjon - Jotun

I snart hundre år har Jotun levert malingsprodukter, og målsetter seg til å spille en viktig rolle i å opprettholde en bærekraftig fremtid. I dette innlegget vil advokat Petter Bele Kval fortelle om utfordringer ved å være representert i over 100 land. Om forskjeller og likheter i rettspraksis i ulike områder Jotun opererer, om hvordan man holdt driften gående til en all-time-high gjennom pandemien, om russisk forsøk på korrupsjon, om byggingen av en fabrikk i Vietnam mens pandemien raste, eller om hvordan man løser HMS utfordringer med barbeinte arbeidere i land som Myanmar og Vietnam.

Pause - Vi besøker utstillere og mingler

Innkjøp, kontrakter og supply chain - Det Norske Forsvaret

Et innblikk i divisjonen som har ansvar for alt av militært felles materiell, sanitet, ammunisjon, drivstoff, kjemikalier og personlig bekledning og utrustning, og inngår og forvalter alle typer avtaler og kontrakter for forsvarssektoren. Johansen har 25 års erfaring innen supply chain management fra en rekke større industriselskaper.

Hvordan redusere sårbarhetene - Sykehusinnkjøp

Under pandemien opplevde Sykehusinnkjøp stengte landegrenser, nedstengt produksjon av medisinsk utstyr, en ekstrem etterspørsel, svindelforsøk og kollaps i transportleddet til Europa og Norge. Her forteller Øystein Roll om hvordan de lyktes med å skaffe til veie det Norge trengte av kritisk medisinsk utstyr, og om hvordan de jobber nå i anskaffelser og forsyning for å redusere sårbarheten i fremtiden.

Aperitif - Vi inviterer til et glass i utstillingsområdet.

Konferansemiddag med underholdning av Christer Torjussen

DAG 2 - 1. juni 2023

Registrering - kaffe og te

Møt bedrifter i stand området for nettverksbygning og mingling.

Beredskap mot cyberkriminalitet

For kort tid siden var det få som hadde hørt om Cyber Security. Nå står temaet høyt på agendaen hos de fleste virksomheter som håndterer kritisk infrastruktur.

Godt cyberberedskap handler ikke bare om IT-sikkerhet. Det krever også kunnskap og rutiner knyttet til de juridiske aspektene av cyberangrep og cyberkriminalitet. Nye EU-regler er på vei, som vil stille høyere krav til norske virksomheters beredskap. Standarder og tekniske krav kommer i økende grad også inn i avtaleverk som både større og mindre leverandører må forholde seg til. Innlederen er en av landets ledende advokater på området, og vil gi en innføring i sentrale regler og dele praktiske tips og gi eksempler på hvordan organisasjoner bør forberede seg på sikkerhetshendelser.

Cybersikkerhet for å spare tid og penger

Anlegg har ofte store fysiske avstander og kan være tid- og ressurskrevende å drive. For ikke å øke risikoen må man finne effektive løsninger med god cybersikkerhet. Gøran Tømte jobber med sikkerhet innen optimalisering, rådgivning, arkitektur, presentasjoner og mer. Han har bakgrunn fra Palo Alto Networks og CISO, og står bak VG testen og flere suksessfulle sikkerhets-eventer. Sammen med eieren av løsningen, Arva, der Sindre Holdahl er IT ansvarlig for driftskontrollsystemer, etablerte han en sikker fjernaksess løsning som tilfredsstiller anbefalingene fra NVE. 

Resirkulering og digitalt lager - Moreld Flux og Fieldnode

I dette innlegget undersøkes hvordan man kan forbedre samarbeidet mellom operatører, IP-eiere, produsenter og serviceenheter for levering på forespørsel av reservedeler. Om hvordan man kan redusere det fysiske varelageret og dermed redusere material avfall og utslipp. Og om hvordan man rydder i gammelt materiell i eksisterende lager, scanner deler og utstyr og legger det i digitalt lager, mens det resirkulerte materialet brukes til å produsere nye og energivennlige komponenter.

«Toolbox»- et rammeverk for supply chain risk management - Inventura

Inventura med eksempler og fremgangsmåter fra sin brede kundebase innen offentlig og privat sektor

Pause - Vi besøker utstillere og mingler

Best Value Procurement - klart for gjennombrudd i Norge? - Rådgivende Ingeniørers Forening

Det er gjort anskaffelser for over 30 mrd kr med Best Value Procurement innen bygg og anlegg i Norge. Men hvorfor har ikke Best Value Procurement (BVP) fått innpass i andre bransjer i Norge, når det er en internasjonalt anerkjent metode som gir besparelser, raskere anskaffelser, hindrer konflikter og skaper mer verdi for begge parter? Ari Soilammi er ekspert innen området, og gir en innføring i denne innkjøps- og prosjektstyringsmetoden. Innlegget vil også presentere hvorfor Direktoratet for forvaltning og økonomistyring anbefaler metoden når de bistår offentlige oppdragsgivere.”

Ari Soilammi, viseadm. direktør, Rådgivende Ingeniørers Forening.

Et paradigmeskifte for innkjøp - Ignite Procurement

Den moderne innkjøpsfunksjonen må tenke mer helhetlig med fokus på alle tre pilarene innenfor bærekraft: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Dette øker datamengden og kompleksisten for innkjøperne. Ny teknologi med AI i spissen er på full vei inn for å hjelpe innkjøperne, og vil revolusjonere måten selskaper jobber med innkjøp og leverandører. Innlegget vil vise noen aktuelle bruksområder for innkjøpsfaget, og hvilke implikasjonene dette kan ha for innkjøpsfunksjonen i fremtiden.

Om skalkeskjul og lageroppbygging

Verdensbanken utstedte før jul en dyster prognose for tilstanden i verdensøkonomien, med nær halvering av vekstutsiktene på grunn av høy inflasjon, høyere renter, reduserte investeringer, etterdønninger etter Covid-nedstengningene og Ukraina-sanksjonene. I vestlige økonomier kan betydelige utfordringer til flaskehalser oppstå som følge av krig og konflikt. På samme tid har mange i markedene overbevist seg om at dagens turbulens er forbigående og proteksjonisme funnet et skalkeskjul i ‘grønne’ satsinger. Det blir neppe tilfellet. Den tyske Åpenhetsloven har på kort tid tatt mål av seg å bli industristandard i Europa, noe som vil gjøre handel med stater som ikke er vestlige demokratier mer farefylt. For norske bedrifter er den politiske risikoen blitt større, og det kan igjen bli nødvendig å bygge opp forhåndslagre av ekstradeler og innsatsfaktorer til produksjon. 

Avslutning og oppsummering av konferansen